cleaned out my computer keyboard for the first time in 5 years

3333355544444555555555527777740000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-0.11111122222663.1..2222222222225111111111114+11111.11111144555553333333333333135333333333333*66666311444444444444444444111111111111111111111111111333*****6336666666666663** ttttttttttttttttttttttttttvvvvvvvvvvvthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh7fbfffftfttfbggvt3ggggggggggggggggggggggggggggggggggfffvv f vvvvvvf vvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbvvvvvvvbvb v gvvvf ghhhhs sssg gb f s g bbffbbb f vvv bffbv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvcccc d v xvxxvvvvvvfffffxffrrrrxxxrxffxdddx cccccccccccccc cccccccc vvccc zx cccccccccc vcceeeerrr333333333334srrrrr4d43sssssssssssssssssssss41ss333322222222222222222222s111111111111111111111111133rrr222222222244444444444444444eeeeeeeeeeedsd rrresrrrrrrrrrrrerrerrrrreesdwwwswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwnn nnnnnnnnnnnnnbjnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,,m,,,mmmmu,,mjjjjjjjjmkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklk,mkkkkkkkkkkkmmmmmmmkk,iiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vvvb 11111119993666666616.
-----------3---------*********.....++..-...-.-.-3..333****66***.4444444444444444444444444444444444vv444444444444444488ttt777777777bb qbbbbbbb555 bbbbbbbv b b v vvb vbvbbbbvvvvv bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bvvv vvvvvvbbvvvvv vv vbv v vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbv v vvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv v vv v v tbv vvvbv . vvvvvvvv bbbvv/pp/..p.pp;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';; vvvvvvxddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxhrhhhrtxxxxxxx555eeeeeeeeexdddddddddddddddddddxxxxxx ddxxxxxxxxxxxxxxxxxdddxxdddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdxd dxd dxxxxxxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxddxx33333rdrrxdxxxxxxxxtrtdddddfssseeccccxxdddddddddddddddddddddddddddxxxxxszzzzzzdzdddddsssssssssssssssssssxzsssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssaafrrrrrrrrrrrrrrrffqddfffffffffffffffffrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggvvvvyyttttttttyttttffyttytytttttttttttttttyyvtttttttvvvvvvgyytvbbbbbbbffffffffffffffhh3333333h3hh3huhthhhhhhhvttttttrrrrrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthtttttttttttt

No comments: